KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla ALBA PROPERTY TURİZM EMLAK İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ (Kiralık Tatil Evleri) tarafından müşterilerin aydınlatılma amacıyla hazırlanmıştır.

Şirket işbu Aydınlatma Metni ile müşteri kişisel verilerin işlenmesine dair müşteriyi aydınlatmaktadır ve şüpheye mahal bırakmayacak şekilde açık rıza almak suretiyle veri işleme faaliyetinde bulunacaktır.

Şirketimizce sunulan hizmet gereğince konut kiralayan, satın alan kimselere/yasal temsilcisine ait isim, soy isim, pasaport numarası, T.C kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi ve adres bilgileri; tatil konutlarının kiralanması/rezervasyonun sağlanması amacıyla işlenmektedir.

            Kanun uyarınca;

Veri sorumlusu: kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri, bu Aydınlatma Metni özelinde bu faaliyetten sorumlu ALBA PROPERTY TURİZM EMLAK İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ’ini,

Müşteri: Veri sorumlusu e-ticaret sitesi olan www.kiraliktatilevleri.com üzerinde hizmet alıcısı olarak konut kiralayan/satın alan kişiyi ifade eder.

            Müşterilerden kiralama/rezervasyon işlemleri sırasında talep edilen kişisel veriler şirketimizce yalnızca şirket yetkili çalışanlarının erişimine açık olmakla birlikte internet bazlı elektronik ortamlarda ve fiziki olarak çeşitli veri kayıt sistemlerinde işlenmektedir.

            Yukarıda adresi belirtilen web sitesi üzerinden konut kiralama/satın alma süreçlerinin işletilmesi amacıyla müşterilerin kimlik, iletişim ve adres bilgileri rezervasyon işleminin gerçekleşmesi esnasında işbu site üzerinden müşteri cihazına çerez dosyaları gönderilmek suretiyle elde edilmektedir. İnternet ortamı aracılığıyla elde edilmiş olan kayıtlar bilgisayar hafızalarında ve gerekli görüldüğü hallerde fiziki ortamlarda saklanmaktadır.

            Söz konusu veriler şirket tarafından;

 • Kiralama/satın alma hizmetlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi,
 • Veri sorumlusunun yasal mevzuat çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesi,
 • Hukuki işlemlerin takibinin sağlanması, sunulan hizmet kapsamı için gerekli fatura, makbuz, sözleşme ve benzeri belgelerin hazırlanması, uyuşmazlık çıkması halinde delil olarak kullanılması, uyuşmazlıkları çözüme kavuşturulması, şirket avukatları ile paylaşılması,
 • Söz konusu hizmetin geliştirilmesi ve eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması,
 • Söz konusu hizmet faaliyetinin daha iyi ve kaliteli şekilde yürütülmesi,          
 • Kiralama/satın alma işlemlerine ait sürecin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Reklam / kampanya süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket bilişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanması ve bu kapsamda;
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş yeri güvenliğinin sağlanması,
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
 • Talep / şikayetlerin takibi,
 • Söz konusu konutların tanıtılması/ kiralanması/satın alınması süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda müşteriye ilgi duyduğu konutların gösteriminin sağlanması, müşterinin web sayfasındaki ziyaret hareketlerinin izlenmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir.

 

Üye kişisel verileri gerçek ve tüzel kişilere, e-ticaret alt yapısı kullanmak suretiyle tedarikçilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; arşiv oluşturulması, yetkili kurumlara bilgi verilmesi, hizmetin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuki işlemlerin takibinin sağlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetiminin sağlanması amacıyla gerekli önlemler alınmak koşuluyla üçüncü kişilere aktarılabilir.

İşlenen veriler kural olarak müşterinin açık rızası var ise yurtiçinde aktarılabilmektedir.

Kişisel veriler müşterinin açık rızası bulunmaksızın mevzuatta kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise aktarılabilmektedir.  Kişisel veriler müşterinin açık rızası bulunmaksızın;

 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa üçüncü kişilere aktarılabilir.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.
 • Kişisel veriler kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise alenileştirme amacıyla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarılabilir.
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.
 • Müşterinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise üçüncü kişilere aktarılabilir.

 

Şirket, ancak müşterinin açık rızası olması durumunda müşterinin kişisel verileri yurt dışına aktarır.

Şirket’in açık rıza olmaksızın da müşterinin kişisel verilerini yurtdışına aktarımı söz konusu olabilir. Kişisel verinin aktarılacağı ülke veya ülkelerin (a) Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen ülkelerden biri olması veya (b) Kurulca ilan edilen ülkelerden biri değilse ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularından yeterli korumayı sağlayan yazılı bir taahhüt almak suretiyle Kurul’dan izin alınmış olması durumlarında aşağıdaki koşullardan bir veya birkaçının mevcut olması halinde açık rıza alınmaksızın kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir.

 • Mevzuatta kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise yurtdışına aktarılabilmektedir. 
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa yurtdışına aktarılabilir.
 • Müşterinin açık rızası bulunmaksızın bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir.
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir.
 • Kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise alenileştirme amacıyla sınırlı olarak yurtdışına aktarılabilir.
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir.
 • Kişisel veriler müşterinin açık rızası bulunmaksızın müşterinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Villacım’ın meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise üçüncü kişilere aktarılabilir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i;Şirket idari ve teknik tedbirleri uygulamak suretiyle ve Kurul’un aldığı özel tedbirlere uyarak müşterinin açık rızasını alarak yurtdışına aktarabilir. Şirket’in müşterinin açık rızasını almaksızın dahi yurtdışına Özel Nitelikli Kişisel Verileri aktarabilmesi için kişisel verinin aktarılacağı ülke veya ülkelerin (a) Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen ülkelerden biri olması veya (b) Kurulca ilan edilen ülkelerden biri değilse ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularından yeterli korumayı sağlayan yazılı bir taahhüt almak suretiyle Kurul’dan izin alınmış olması, ve (c) aşağıdaki koşullardan bir veya birkaçının mevcudiyeti gerekir.

-Sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Şirket mevzuatta açıkça öngörülmesi halinde veri sahibinin açık rızasını almaksızın sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verileri işleyebilecektir.

-Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

İlgili Kişi aşağıdaki hususlarda kişisel verileri konusunda Şirket’e başvurma hakkına sahiptir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Şirket, müşterinin Kanun’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde düzenlenen haklarını korumak ve bu hususta kendi yükümlülüklerini yerine getirmek adına Prosedür hazırlamıştır. Şirket işbu metne uygun olarak müşterinin kişisel verileri ile ilgili Şirket’e başvurmak suretiyle talep ettiği bilgileri ücretsiz olarak en geç otuz gün içerisinde olmak üzere en kısa sürede temin etmek için azami gayreti gösterir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret müşterinin alınabilir. Şirket talebi inceleme neticesinde talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını müşterinin yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirket talebin gereğini yerine getirir. Başvurunun Şirket hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret müşteriye iade edilir.

İlgili Kişiler, 8.1. maddede belirtilen haklarını, başvuru dilekçesi hazırlayıp ıslak imzalı olarak, noter, KEP veya elektronik posta aracılığıyla şirketin resmi adresine göndermek veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırmak veya elektronik posta adresine göndermek suretiyle kullanabilir.

Kimliğini ispat eden belgelerin, varsa talebi destekleyici belgelerin, müşterinin bu hakkını vekili aracılığıyla kullanmak istemesi durumunda, bu konuda özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi gerekmektedir.

 

WhatsApp
×Müşteri Temsilcileri
XREZERVASYON OLUŞTUR
Tarihler Müsait
Giriş Saati :Çıkış Tarihi:
 • Konaklama Süresi0 Gece
 • Konaklama Tutarı0.000₺
 • Elektrik Ücreti000₺
 • Temizlik Ücreti000₺
 • Ön Ödeme000₺
 • Girişte Yapılacak000₺
 • Toplam000₺
UYGUNLUK TAKVİMİ
Müsait
Dolu
Ödeme Bekliyor
Giriş-Çıkış